***فــــروش تور و بلیت داخلــــی***

 

بانک ملت :

شماره کارت : 6104337930169972 

شماره حساب: 1698485128

شماره شبا: IR560120010000001698485128

بنام مصطفی آلبکرد

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

***فــــروش تور و بلیت خــــارجـی***

 

بانک ملت :

شماره کارت: 6104337949806465 

شماره حساب: 4399033595

شماره شبا: IR730120010000004399033595

بنام مصطفی آلبکرد